top of page

1. A játék és a szervező

 

A “Hardcore Kutyás Kvíz” nyereményjáték (a továbbiakban “Játék, Kampány”) szervezője és lebonyolítója a CsudaVet Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01 09 342851, adószám: 26751603-2-43, székhely: 1223 Budapest, Vörösmarty utca 16.) továbbiakban “Szervező/adatkezelő”. A nyereményjáték célja a Szervező szolgáltatásainak népszerűsítése. 

 

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos.

E-mail: info@csudavet.hu

A nyereményt a Szervező biztosítja.

A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti a Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

Részvételi feltételek

A Játékban az a 18 éven felüli természetes személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik. A részvétel önkéntes jelentkezésen és regisztráción alapul, ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

A játék leírása: a Hardcore Kutyás Kvíz néven meghirdetett nyereményjátékban a Játékosnak meg kell válaszolnia a Google Forms rendszerében megadott, kutyákkal kapcsolatos feleletválasztós kérdéseket. A kérdésekre adott válaszok helyességének függvényében Játékos különböző nyereményekre szerezhet jogosultságot. A kvízkérdéseket minden Játékos csak egyszer válaszolhatja meg, többszöri válasz leadása a Játékból való kizárást eredményez. 

 

2.   A játék időtartama és menete

A Játék időtartama: 2023.07.28 - 2023.08.08. 23:59

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett aktivitások érvénytelenek.

 

Nyertes sorsolásának ideje: 2023.08.09.

Nyertes sorsolásának helyszíne: CsudaVet Állatorvosi Rendelő, 1223 Budapest, Vörösmarty utca 16. 

A sorsolás zárt. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre.

Szervező a nyertest a Google Forms rendszerében megadott e-mail címen értesíti nyereményével kapcsolatosan a sorsolást követő 48 órán belül.

A 72 óráig nem elérhető, illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti. 

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

  • az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;

  • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

  • bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

  • bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

  • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

3.   Nyeremény és sorsolás

Játékos a válaszadással azonnal jogosultságot szerez egy nyereményre (Részvételi Nyeremény), illetve, ha kvízben feltett minden kérdésre helyes választ ad, úgy bekerül a sorsolásba, ahol 3 darab Második Nyeremény és 1 darab Főnyeremény kerül kisorsolásra. A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő és valamennyi kvízkérdésre helyesen válaszoló Játékos részt vesz.

 

A nyeremények: 

Részvételi Nyeremény: a CsudaVet Állatorvosi Rendelőben bármilyen beavatkozásra vagy vásárlásra felhasználható 5%-os kedvezményre jogosító, fél éves időtartamon belül beváltható kedvezménykupon. 

 

Második Nyeremény: A CsudaVet Állatorvosi Rendelőben forgalmazott termékekből összeállított 10.000 Ft értékű ajándékcsomag.

 

Főnyeremény: A CsudaVet Állatorvosi Rendelőben 3 (három) évig ingyen biztosítjuk a Nyertes egy kutyájának rendszeres éves kombinált oltását, valamint 3 (három) éven belül egy állatorvosi műtétet és az azt megelőző műtéti kivizsgálást (amennyiben a műtét jellege lehetővé teszi). A Nyertes akciós ellátásra jogosult kutyáját a sorsolást követően 5 munkanapon belül kell hogy kijelölje, azt később nem módosíthatja. A Nyereményre való jogosultság időtartama (3 év) a Nyertes kutyájának kijelölésével, de legkésőbb 2023.08.20-ával indul, tehát legkésőbbi lejárata 2026.08.20.

Az állatorvosi műtét lehet bármilyen orvosilag indokolt, a CsudaVet Állatorvosi Rendelőben a műtét időpontjában elvégezhető műtéti beavatkozás, ideértve különösen: ivartalanítás, lágyszervi műtétek, fogászati beavatkozás, eutanázia (kizárólag állatorvosilag indokolt esetben).

A nyereménybe tartozik ezen felül a műtétet megelőző alap kivizsgálás (fizikális vizsgálat, vérvétel, állatorvosilag indokolt esetben ultrahang diagnosztika) is. A nyereményben definiált műtétre az állatorvosi rendelő időpont-egyeztetési szabályai vonatkoznak. 

 

Az állatorvosi műtét nem lehet különösen: orvosi szempontból nem indokolt esztétikai beavatkozás. A Főnyeremény termékek vásárlására nem jogosít fel. 

 

A Szervező előre nem látható körülmények esetére fenntartja a jogot, hogy azonos vagy nagyobb értékű alternatív nyereményt biztosítson, ha a meghirdetett valamilyen okból nem elérhető.

A nyeremény másra át nem ruházható.

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során megadottakon felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.

 

4.   Kizárás

A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsoláson. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozóit, illetve a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyes közreműködők és azok hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok a Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozói a Játékban nem vehetnek részt.

Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, helyettük a Pótnyertesek lépnek be

A játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

5.   Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása

A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak nyereményre.

Szervező valamennyi nyereményre 1 pótnyertest sorsol. Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

 

6.   Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

7.   A nyeremény átvétele

A nyereményeket a Nyertesek digitális formában, valamint a CsudaVet Állatorvosi Rendelőben (1223 Budapest, Vörösmarty utca 16.) vehetik át. 

 

8.   Felelősség kizárás

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

9.   Adatkezelés 

A játékban résztvevő felhasználók adatait a CsudaVet Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait Szervező a nyertesek névsorában közzétegye.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játéki dőtartama alatt  felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra. 

 

Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait. Szervező általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://www.csudavet.hu/adatkezelesi

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: e-mail cím, Facebook profil, a részvétel időpontja, a kvízkérdésre adott válaszok.

Az érintettek köre: A Játékban résztvevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatok kezelése a sorsolásig, illetve a nyeremények kézbesítéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségen:

E-mail: info@csudavet.hu

Az érintettek további jogainak ismertetése a Szervező általános adatkezelési tájékoztatójában olvasható.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

 

11.     Vegyes rendelkezések

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

 

Budapest, 2023.07.20.

bottom of page